top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN   D&K equipment bvba

 

 

ARTIKEL 1.  TOEPASSELIJKHEID

 

Behoudens andersluidende voorwaarden en schriftelijk overeengekomen worden alle verkopen geacht te zijn afgesloten aan de hierna vermelde voorwaarden. De BVBA D&K equipment  wijst alle verkoopsvoorwaarden af die op de documenten van  haar kopers voorkomen.

 

Het aanvaarden van de offerten, orderbevestigingen, leveringsnota's en facturen van de BVBA D&K equipment  omvat eveneens de kennisname, goedkeuring en aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die alle eventuele aankoopvoorwaarden van de koper/opdrachtgever vernietigen en vervangen, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

ARTIKEL 2. PRIJZEN

 

Alle prijzen, vermeld in de offertes en overeenkomsten, zijn berekend op grond van de muntkoersen, transporttarieven, verzekeringstarieven, belastingen, taksen, en eventuele invoer- en douanerechten, die van kracht zijn op het ogenblik waarop de offerte gemaakt is of de overeenkomst tot stand gekomen is. In geval deze enige wijziging ondergaan zal deze verhoging ten laste vallen van de koper.

 

Gegevens van welke aard ook vermeld in prospectussen, catalogussen, prijslijsten, enz.... zijn niet bindend voor de BVBA D&K equipment, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

De BVBA D&K equipment  behoudt zich het recht voor om wijziging aan te brengen aan haar goederen en diensten dewelke beschreven worden in haar prospectussen, catalogussen, prijslijsten, verklarende tekeningen, enz.

 

De rechtstreekse leveringen uitgaande van onderaannemers, toeleveranciers, enz. gebeuren volgens de voorwaarden van deze laatste, behoudens uitdrukkelijk overeengekomen en verstaande zijnde dat de verantwoordelijkheid van de BVBA D&K equipment  alleszins begrensd is door haar onderhavige verkoopsvoorwaarden.

 

ARTIKEL 3. BETALINGSVOORWAARDEN

 

Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van BVBA D&K equipment, netto zonder disconto, contant of per overschrijving, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde interesten en vergoedingen.

 

Elk protest tegen een factuur dient aangetekend te gebeuren. Een protest schort de betaling echter  niet op.

 

Indien er binnen de dertig dagen vanaf de factuurdatum niet betaald wordt, alsook in geval van iedere andere vertraging in de betaling, is op het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, een interest van 10% op jaarbasis verschuldigd. Bovendien is er van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op 10 % van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 250,00 Euro en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hetzij doch niet beperkend, een administratieve vergoeding van 7,00 Euro en de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van de wet van 21 april 2007 en het KB van 26 oktober 2007.

 

In geval van annulering van de koopovereenkomst is de koper gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de waarde van de bestelling, taksen en kosten inbegrepen, en te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is door de koper.

 

Alle facturen zijn betaalbaar ten huize van de verkoper. De aangestelden van de BVBA D&K equipment mogen bijgevolg geen betalingen aanvaarden of ondertekenen voor voldaan zonder de toelating van de zaakvoerder. De koper die toch betaalt aan een aangestelde zonder toelating van de zaakvoerder de BVBA D&K equipment  riskeert twee keer te moeten betalen.

 

In geval van niet-betaling van een factuur kan de BVBA D&K equipment elke verdere dienstverlening aan de betrokken klant staken tot volledige betaling van de openstaande facturen.

 

ARTIKEL 4. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN VERZEKERING

 

Alle geleverde materialen blijven uitdrukkelijk eigendom van de BVBA D&K equipment tot bij de algehele betaling, kosten en interesten inbegrepen.

 

Indien de BVBA D&K equipment het recht heeft om de geleverde materialen terug in bezit te nemen wegens het niet nakomen door de koper van zijn betalingsverbintenissen, dan is de koper, bovenop de teruggave van het geleverde materiaal, een schadevergoeding van 50 % verschuldigd van de waarde van de bestelling, taksen en kosten inbegrepen.

 

De koper is ertoe gehouden en verbindt zich er uitdrukkelijk toe om alle goederen die niet volledig zijn betaald op het ogenblik van de levering, en de aldus het aldus in bewaring gehouden materialen, geldig te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s zoals ondermeer, doch niet beperkend,  brand, diefstal en ongevallen. De koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe de in bewaring gehouden materialen voor waardevermindering te behoeden.

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 5. LEVERING

 

De levering bevat enkel en alleen de goederen en/of diensten vermeld in de koopovereenkomst.

 

De leveringstermijnen worden in de mate van het mogelijke in acht genomen. Geen enkele vertraging in de levering, hetzij door overmacht, hetzij om welke redenen ook, brengt  aansprakelijkheid in hoofde van de BVBA D&K equipment  met zich mee en kan

derhalve geen aanleiding geven tot vergoeding van welke aard ook, noch gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst.

 

De levering van de goederen heeft steeds plaats Ex Works op de zetel van de BVBA D&K equipment, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. De goederen reizen steeds op risico en gevaar van de koper, zelfs indien is overeengekomen dat zij franco worden verzonden of door de diensten van de BVBA D&K equipment worden afgeleverd, al dan niet op de zetel of woonplaats van de koper.

 

Klachten of betwistingen, hetzij betreffende de geleverde goederen zelf, hetzij betreffende de uitgevoerde herstellingen, dienen schriftelijk te gebeuren per aangetekende brief en binnen de 5 kalenderdagen na datum van de levering.

 

Kan de koper de goederen op de overeengekomen leveringsdatum of –termijn niet in ontvangst nemen, dan heeft BVBA D&K equipment het recht om, na verloop van 5 kalenderdagen van de leveringsdatum, stallingskosten aan te rekenen, de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, met een maximum van 30 % van de waarde van het geleverde goed, onverminderd de gebeurlijke toepassing van artikel 1657 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 6. WAARBORG EN EVENTUELE GEBREKEN

 

Voor de nieuwe machines en de nieuw geleverde materialen en goederen gelden de waarborgvoorwaarden van de fabrikanten of leveranciers van deze machines en materialen. De koper dient evenwel zelf de fabrikant aan te spreken in garantie. De garantie sterkt zich enkel uit tot de garantie van de fabrikant zelf of tot de garantie dewelke de leverancier van de BVBA D&K equipment heeft verleend voor het desbetreffende goed. De BVBA D&K equipment kan niet tot meer waarborg gehouden zijn. Zij is enkel gehouden tot nakoming van de door haar schriftelijk verzekerde waarborgen en kan niet aangesproken worden voor de uitvoering van de waarborg- of garantieverplichtingen van derden.

 

Er wordt geen waarborg gegeven voor afwijkingen ten gevolge van de normale slijtage, het normale of abnormale gebruik van de goederen, het gebrek aan onderhoud of de onervarenheid van de persoon die er gebruik van maakt.

 

De vervanging onder garantie en het werk hieraan verbonden, geschiedt verplichtend in de werkhuizen van de BVBA D&K equipment. De stukken die, in het kader van de verleende garantie, voor vervanging in aanmerking komen, moeten overhandigd worden aan de BVBA D&K equipment voor onderzoek. Indien de koper de goederen zelf heeft gemanipuleerd of heeft getracht te herstellen vervalt de waarborg.

 

De waarborg betreft uitsluitend het herstel en/of vervanging op kosten van BVBA D&K equipment, in haar werkhuizen, van alle stukken die werden afgekeurd of buiten bedrijf werden gesteld omwille constructiefouten of verborgen gebreken, waarbij BVBA D&K equipment

uitdrukkelijk het recht voorbehoud om wijzigingen aan te brengen aan de betreffende goederen teneinde te kunnen voldoen aan haar verplichtingen.

Slechts indien het voor de BVBA D&K equipment naar eigen appreciatie onmogelijk is om het goed te herstellen of het gebrek aan overeenstemming in natura te verhelpen, zal de koopprijs worden terugbetaald.

Klachten of betwistingen, hetzij betreffende de geleverde goederen zelf, hetzij betreffende de uitgevoerde herstellingen, dienen schriftelijk te gebeuren per aangetekende brief en binnen de 7 kalenderdagen na datum van de levering.

Elk verborgen gebrek moet aan BVBA D&K equipment per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee weken vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.

 

BVBA D&K equipment is enkel en alleen waarborg verschuldigd wanneer de koper aan al zijn betalingsverbintenissen heeft voldaan.

 

ARTIKEL 7. OVERMACHT

 

De koper die een geval van overmacht inroept, brengt de BVBA D&K equipment hiervan binnen de 5 kalenderdagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte.

 

ARTIKEL 8. VERANTWOORDELIJKHEID

 

De BVBA D&K equipment kan nooit verantwoordelijk worden gesteld door de koper of derden indien zich een ongeval voordoet door een gebrek in het goed. Indien de voertuigen of goederen die worden toevertrouwd aan de BVBA D&K equipment, door een lid of aangestelde van haar dienen te worden bestuurd ter gelegenheid van de inbezitneming, aflevering, proef of herstelling, dan zal dit steeds gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar.

De voertuigen of goederen die aan de BVBA D&K equipment worden toevertrouwd verblijven in de werkhuizen op risico van de klant. Derhalve is de BVBA D&K equipment niet aansprakelijk ongevallen, diefstallen of brand in hun werkhuizen of magazijnen.

De cliënten, hun aangestelden en de personen die hun vergezellen vertoeven, in en rond de werkhuizen van de BVBA D&K equipment op hun eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. BVBA D&K equipment kan derhalve niet worden aangesproken indien deze personen slachtoffer moesten zijn van een ongeval in en rond de werkhuizen.

Verbintenissen van welke aard ook, die zijn aangegaan door aangestelden van BVBA D&K equipment, zijn slechts geldig na bevestiging ervan door de zaakvoerder (s). De BVBA D&K equipment kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor verbintenissen aangegaan door haar aangestelden, dewelke niet uitdrukkelijk werden bevestigd door haar zaakvoerder(s).

 

ARTIKEL 9. BEVOEGDE RECHTBANK

 

Voor alle betwistingen voortvloeiende uit de levering van de goederen, het uitvoeren van werken, en elke andere contractuele of buitencontractuele relatie met de koper, zijn de rechtbanken van Leuven (België) bevoegd, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

bottom of page